Regulering af lejen baseret på nettoprisindeks (uden skatter og afgifter)

 

Trappeleje - må udlejer kræve det? JA, hvis... Læs mere her - eJura.dk

 

Quick-links

Formål

Hvad skal der bruges

Indsæt værdier for nettoprisindeks

Opret lejemålets ydelses- og reguleringslinje

Tilpasning af lejerkortet

Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Find og tilpas evt. skrivelse

Tilknyt rapporten ejendommen

Synkroniser rater

Afstemning før regulering

Reguleringen udføres

Reguleringen bogføres

 

Formål

Denne artikel beskriver, hvorledes du kan opsætte huslejereguleringer efter nettoprisindeks i Dynamics Property. Beskrivelsen baserer på det medleverede standard opsæt. Ønsker du at vide mere omkring principperne bag opsætningen af reguleringsmetoder, kan du finde yderligere information herom i vores manual. Artiklen kommer således ikke ind på regulering af skatter og afgifter. 

Artiklen indeholder en række konkrete anvisninger, hvilket som sagt sker på basis standad opsættet. Er der rettet i eksempelvis kontoplanen, eller lavet andre justeringer i andet anvisningerne således tilpasses hertil. 

 

Eksempel:

En lejer 10.000. Lejeren har indbetalt 3 måneders depositum, dvs. 30.000 og 2 måneders depositum. Lejen reguleres efter nettoprisindeks. Indekset der anvendes er nettoprisindeks fra juli 2021 til juli 2022. Lejereguleringen skal træde i kraft den 1. januar 2023. Nettoprisindekset var den 1. juli 2021 105,8 og var den 1.7.21 115,1

Stigningen var således: (115,1-105,8) / 105,8 = 8,7902%.Udlejer plejer her ikke at opkræve skatter og afgifter særskilt.

 

Denne artikel gennemgår de enkelte skridt. Der ´kan med fordel oprettes et ydelsessæt, således at ydelseslinjer og reguleringslinjer kan påsættes lejemålskortet og lejerkortet i een arbejdsgang som en skabelon. Du kan læse om mere om ydelsessæt og hvordan de oprettes og bruges i manualen. 

 

Hvad der skal bruges

Første gang du laver reguleringen, bør du enten stå i et sandkasse miljø, eller et testregnskab. Det er altid en god ide, at starte læreprocessen et sted der ikke kræver oprydning, hvis du laver fejl. 

Som når der samles et "IKEA"-produkt, er der en række komponenter som man skal sikrer sig, at man har ved hånden før processen starter op. Du kommer til at bruge nedenstående. 

  1. Et lejemål og en lejer uden ydelses- & reguleringslinjer. Dem sætter vi på her i eksemplet. 
  2. To finanskonti til henholdsvis depositum og forudbetalt leje. Her anvendes finanskonto 24052 til depositum og 24056 til forudbetalt leje. 
  3. To attributter "Antal måneders Deropistum" og "Antal måneders forudbetalt leje". 
  4. Ydelsestypen "LEJE"
  5. Reguleringsmetoden NPIDK2
  6. 2 finanskontonummerfiltre 'DEPOSITUM' og 'FORUDB.LEJE', der peger på de relevante filnanskonti. 
  7. Download vores standard skrivelse til lejeforhøjelser via Nettoprisindeks fra: https://dynprop-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/per_dynamicsproperty_dk/Ei0HgxX59qFHiyPGxVnXfIAByCy7e6ORWXs5Ido4ywS0_A?e=2AvpRM find folderen reguleringer og download skrivelsen: '6207553-Reguleringsskrivelse-NetPris.docx'. Gem det evt. på skrivebordet.

Klient, ejendom, lejemålet og lejeren følger den normale proces. Har du en klient og/eller ejendom liggende kan du genbruge dem første gang du tester. 

 

Indsæt værdier for nettoprisindeks

Find 'prisindeks'

Tryk på de 3 prikker og vælg 'Rediger'. Indsæt dato + værdier i prisindekskortet.

 

 

 

Opret lejemålets ydelses- og reguleringslinje

 

 

Ydelseslinjen påsættes, jf. nedenstående:

 

Reguleringslinjen påsættes, jf. nedenstående:

 

Bemærk teksten angiver at linjen er mangelfuld. Vi mangler at angive en "Output opsætning". For at angive denne vælges linje -> Output

 

Når Linje output er valgt vælges "Ny" og "Indsæt obligatoriske"

Nedenstående reguleringslinjeoutput fremkommer:

 

 

Scroll lidt til højre og feltet "Ydelseslinje-ID" bliver synligt:

 

Ydelseslinje-ID'et skal nu sættes til lejelinjen, da det er denne vi ønsker at regulere.

 

Rehuleringslinjeoutput ser nu ud som nedenstående: 

 

Klik på  'Luk' og reguleringslinjen ser nu ud som ledenstående, dvs. være fyldest gørende og klar. 

 

Ovenstående opsæt ville regulere lejen. Lejeren har imidlertid et depositum og forudbetalt leje der ligeledes skal reguleres. Depositum og forudbetalt leje hører lejeren til og derfor er det lejerkortet skal arbejdes med.

 

Tilpasning af lejerkortet

Først defineres, hvor mange måneders leje depositum og forudbetalt leje svarer til. Det sker ved at oprette de rette attributter.

Der oprettes som følger:

 

 

OBS: Indgiv lejerens e-mailadresse

 

Tryk herefter på 'Luk'

Ydelseslinjerne oprerettes herefter.

I dette tilfælde er depositum og forudbetalt leje blevet betalt af lejeren inden lejemålet blev indgået og derfor er næste gang der skal opkræves depositum og forudbetalt leje ved næste lejeregulering, dvs. 01-01-2023

 

Nu oprettes reguleringslinjerne:

 

 

Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Dynamics Property kigger på finansposter når depositum og forudbetalt leje skal reguleres. Derfor skal der være bogført værdierne for depositum og forudbetalt leje. 

 

Kladden bogføres nu.

Det tjekkes via statistik funktionen, at depositum og forudbetalt leje er bogført korrekt. 

 

 

 

Find og tilpas evt. skrivelse

Du  kan finde skrivelsen der anvendes til simple reguleringer i nettoprisindeks under tilpassede rapport layouts.

Du kan udlæse og tilpasse skrivelsens indhold, hvilket du kan læse mere om i manualen, hvordan man gør.

 

Tilknyt rapporten ejendommen

 

 

 

 

 

Synkroniser rater

 

Sæt datoen lidt frem (her er valgt 01-07-2023), da vores regulering starter den 1. januar 2023, har vi også brug for nogle rater fremad til regulering af depositum og forudbetalt leje,

 

 

 

Under opkrævningsplanen på lejeren fremgår raterne uden reguleringeren

 

 

Afstemning før regulering

Først køres afstemningsrapporten for depositum

 

 

 

 

 

Samme proces som ovenstående med forudbetalt leje

 

 

 

Reguleringen udføres

 

 

Vælg ny og opret bilag

 

 

 

 

 

Åben bilaget 

 

 

Og skrivelsen kan dannes og sendes til lejeren:

 

Reguleringen bogføres

 

Rater synkroniseres, og opkrævnigsplanen gennemses. Det ses således at depositum vil blive opkrævet i 3 rater fra den 01-01-2023 og forudbetalt leje vil blive opkrævet i 2 rater fra den 01-01-2023.

 

 

Afsluttende bemærkninger

Nærærende artikel har lagt vægt på at gennemgå de enkelte skridt i forbindelse med reguleringen. For at effektivisere processen kan afsluttet omkring reguleringssæt læses i manualen. Her er der mulighed for at definere en samling af ydelses- & reguleringslinjer, der kan påsættes et lejemål, eller en lejer som en maske fremfor som gjort i eksemplet enkeltvis. Reguleringsbilag kan bogføres som en massebogføring.

Skal reguleringerne fremsendes til lejerne per mail, bør du kigge på reguleringsmeddelesesbatches. De kan anvendes til at masse fremsende reguleringer af lejen per mail til lejerne i en styret proces. Funktionaliteten understøtter også massebogføring. 

 

Gå til toppen af dokumentet.